Kontrollansvarig, enligt PBL

För varje byggprojekt ska det finnas en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige garanterar att byggherrens kontroll av projektet fungerar som det ska. Han eller hon deltar t.ex. i byggsamråd, gör platsbesök, närvarar vid såväl kontroller som besiktningar, samlar och har koll på erforderliga dokument samt ser till att gängse byggregler efterföljs och uppfylls på ett riktigt sätt.

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande och ställer krav och roller i kvalitetsbegreppet – till exempel att en kontrollansvarig ska utses.

Den kontrollansvarige har ett ökat mandat mot det tidigare systemet med kvalitetsansvarig.

I rollen som kontrollansvarig vid ett projekt är jag din förlängde arm genom hela projektet, från början till slut. Jag upprättar en kontrollplan enligt plan- och bygglagen som följs upp löpande under projektet. Finns med vid tekniska samråd, besiktningar, kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. För att säkerställa att lagar och regler följs gör jag som kontrollansvarig ett antal platsbesök beroende på objektets art.

Min roll som kontrollansvarig avslutas genom att jag upprättar ett utlåtande till dig som byggherre och byggnadsnämnden som underlag för begäran om ett slutbesked.